Choď na obsah Choď na menu
 


Metodika 7 krokov

7krokov.jpg

1. Získať priateľov - vytvorenie Kolégia Zelenej školy

Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

2. Zistiť, ako je na tom naša škola - Environmentálny audit školy 

Environmentálny audit skúma vplyv školy na životné prostredie. Zistíme spoločne, ako je na tom naša škola a ukážeme to všetkým. Pomocou environmentálneho auditu budeme vedieť, ako je na tom škola vo vybranej téme a získame cenné poznatky, ktoré využijeme nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu. 

3. Zoraďme si naše nápady - Environmentálny akčný plán

Enviromentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo šiestich prioritných tém programu.

4. Zhodnotenie, ako nám to na škole ide - Monitoring a hodnotenie

Hodnotenie a monitoring je priebežné sledovanie toho, ako nám na škole ide plnenie aktivít z akčného plánu. Budeme sa tešiť, keď vďaka monitoringu zistíme, že nám všetko vychádza, tak ako sme to plánovali. Prínosné ale bude aj to, ak zistíme, že sa nám niečo nedarí – vďaka pravidelnému vyhodnocovaniu aktivít nájdeme chybu včas a budeme ju tak môcť upraviť, aby všetko klapalo ako hodinky. 

5. Zaujmime ostatných - Pro-environmentálna výučba

Pro-environmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Ak chceme do vyučovania vniesť nové nápady, nechajme žiakov učiť sa navzájom. Výučba je v Zelenej škole prepojená s praktickými činmi a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života. Environmentálne smerovanie školy je zároveň zakomponované aj v Školskom vzdelávacom programe. 

 6. Zaktivizujme okolie - Informovanie a spolupráca

Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. K tomuto účelu sa dajú využiť nástenky, školský časopis alebo internetová stránka školy. Najlepšie sa školy zviditeľnia, ak zorganizujú výstavu, deň otvorených dverí alebo napíšu do miestneho, či regionálneho média. Ak nechceme byť na svojej ceste sami, zavolame si priateľov na pomoc - informovanie môže škole pomôcť pri nadväzovaní spolupráce s rodičmi, či možnými podporovateľmi.

7. Zakreslime naše hodnoty - Eko-kódex

Eko-kódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.